Leveringsvoorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN:

Vakgarage van Marrewijk BV. gevestigd en kantoorhoudende te Boskoop, hierna te noemen: gebruiker

ART. 1. DEFINITIES
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
koper: consument of een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
Tevens zijn van toepassing de algemene leveringsvoorwaarden van Bovag Nederland.nl.

ART. 2. TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een toekomstige koper waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen worden betrokken.

ART. 3. OFFERTES
1. Offertes van gebruiker zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 14 dagen na de datum van de offerte.
2. In afwijking van het bepaalde in art. 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is gebruiker niet gebonden aan in de aanvaarding door de koper voorkomende afwijkingen van gebruikers offerte.
3. In offertes van gebruiker genoemde levertijden en andere voor door gebruiker te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.
4. Door gebruiker opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en inclusief vervoers-, verpakkings-, afleverings-, en installatiekosten, BTW en andere heffingen van overheidswege.
5. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen produkten tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.
6. Gebruiker is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de toekomstige koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. (Zie ook: Art. 2 lid 1)

ART. 4. LEVERING
1. Tenzij ander overeengekomen, geschiedt levering af Magazijn. Wanneer er als leveringsconditie af leverancier is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende voorwaarden van toepassing zijn.
2. De koper is verplicht de gekochte produkten af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
3. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de produkten worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

ART. 5. LEVERTIJD
1. Door gebruiker opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
2. Bij niet tijdige levering dient de koper gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en gebruiker een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
3. De door gebruiker opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.
4. De door gebruiker geleverde goederen zijn 8 dagen op zicht. Binnen deze termijn heeft u recht op teruggave van de verkoopprijs, verminderd met eventuele leveringskosten, mits de verkochten produkten niet beschadigd zijn danwel niet meer geschikt voor doorverkoop. Elektrische en elektronische produkten worden niet retour genomen.

ART. 6. DEELLEVERINGEN
Het is gebruiker toegestaan verkochte produkten in gedeelten te leveren.. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de produkten in gedeelten worden geleverd, is gebruiker bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

ART. 7. TECHNISCHE EISEN ENZ.
1. Indien de in Nederland te leveren produkten buiten Nederland moeten worden gebruikt is de gebruiker er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren produkten voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de produkten moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.
2. Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren produkten worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

ART. 8. MONSTERS, MODELLEN EN VOORBEELDEN
Indien door gebruiker een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren produkten kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

ART. 9. ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST
1. Een overeenkomst tussen gebruiker en een koper kan onmiddelijk ontbonden worden in de volgende gevallen:
indien na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker omstandigheden ter kennis komen die gebruiker goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
indien gebruiker de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.
In genoemde gevallen is gebruiker bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen.
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan gebruiker zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

ART. 10. GARANTIE
1. Gebruiker garandeert dat de door haar geleverde produkten vrij zijn van ontwerp, materiaal en fabricagefouten gedurende een periode van 3 maanden na levering (Zie ook: Art. 10 lid 2)
De garantie geldt niet voor: (Zie ook: Art. 10 lid 3)
2. Indien een product een ontwerp, materiaal of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van de zaak.
Gebruiker kan er voor kiezen om het product te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van het product niet mogelijk is.
3. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling danwel het niet juist opvolgen van instructies.
4. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: oneigenlijk gebruik c.q. overbelasting.
5. Indien de garantie een produkt betreft dat door derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.
6. Gebruiker geeft geen garantie op de Auto- en Neon-Lampjes aan de koper. De fabrikant geeft de gebruiker geen garantie hierop.

ART. 11. EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Alle door gebruiker geleverde produkten blijven eigendom van de gebruiker totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.
2. Door gebruiker geleverde produkten, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
3. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende produkten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
4. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan gebruiker danwel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin gebruiker haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich dan zullen bevinden en die produkten aldaar mee te nemen.
5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde produkten danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht de gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
6. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde produkten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

ART. 12. GEBREKEN; KLACHTTERMIJNEN
1. De koper dient de gekochte produkten bij aflevering of zo spoedig mogelijk daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken.
Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
of de juiste produkten zijn geleverd;
of de afgeleverde produkten wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomene;
of de afgeleverde produkten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dietd de koper deze binnen 3 dagen na levering schriftelijk aan gebruiker te melden.
3. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering schriftelijk te melden aan gebruiker.
4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
5. Produkten kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan gebruiker worden geretourneerd.

ART. 13. PRIJS/PRIJSVERHOGING
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen:
in Nederlandse valuta, exclusief BTW, op basis van door gebruiker gehanteerde minimum hoeveelheden, excl. Transportkosten en af magazijn.
2. Indien gebruiker met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien gebruiker kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden.
3. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

ART. 14. BETALING
1. Betaling dient te geschieden direct na bevestiging van de order, via Ideal danwel via overschrijving via de bank. Ook levering onder rembours is mogelijk. De hiervoor verrmelde tarieven staan vermeld op de webste.  
2. Na het verstrijken van 8 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim;
de koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
3. In geval van liquidatie, fallisement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de koper jegens gebruiker onmiddelijk opeisbaar zijn.
4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
5. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

ART. 15. INCASSOKOSTEN
1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd:
over de eerste E 3.000,00 15%
over het meerdere tot E 6.000,00 10%
over het meerdere tot E 15.000,00 8%
over het meerdere tot E 60.000,00 5%
over het meerdere 3%
2. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze voor vergoeding in aanmerking.

ART. 16. AANSPRAKELIJKHEID
Gebruiker is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde produkten geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in art.10 (Garantie) van deze voorwaarden.
2. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van gebruiker of haar ondergeschikten;
3. De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.
4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en gebruiker aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

ART. 17. OVERMACHT
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van gebruiker daaronder begrepen.
2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

ART. 18. GESCHILLENBESLECHTING
De rechter in de woonplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van gschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht haar wederpartij te dagvaardigen voor de volgens de wet bevoegde rechter.

ART. 19. TOEPASSELIJK RECHT
Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.